Βαρόμετρο ΕΒΕΘ – Σεπτέμβριος 2019

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της δι­αρ­κούς προ­σπά­­­θειας που καταβάλλει για την πληρέστερη πληροφόρηση και ενη­μέρωση, τόσο του ε­πι­χει­­­ρηματικού κόσμου και των φορέων (κρατικών ή μη) της πόλης της Θεσσαλονίκης, όσο και των κατοίκων της, συνεχίζει την περιο­δι­κή διεξαγωγή Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας –σε επίπεδο Νομού Θεσσαλο­νί­κης – που αφορά επιχειρήσεις των τεσσάρων τομέων της οι­κο­­νομίας και κατα­να­λωτές.

Η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Νομού Θεσσαλονίκης (“Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”) δι­ε­ξά­γε­ται δύο φορές το χρόνο, κατά το 2ο 15νθήμερο των μηνών Μαρ­τίου και Σεπτεμβρίου, σε συ­­νολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων (800 επιχειρή­σε­ων και 700 κατανα­λωτών). Η έρευ­να κα­λύπτει και τους τέσσερις τομείς της οι­κο­νομίας (βιομηχα­νία –μεταποίηση, υπηρεσίες, λι­α­­νι­κό εμπόριο και κατασκευ­ές).

Η έρευνα για το “Βαρόμετρο ΕΒΕΘ” διεξάγεται με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους υπευ­θύνους των επιχειρήσεων (Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές Οικο­νο­μι­κών ή Διευθυντές Πω­­λήσεων ή τους ιδιοκτήτες, αν πρόκειται για μικρότερες επι­χειρήσεις) με τη χρήση των ερω­τηματολογίων που χρησιμοποιούνται α­πό το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχα­νι­κών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και την Ευρω­παϊκή Ένωση (DG ECFIN), προκειμένου τα αποτελέσματα να εί­ναι συγκρίσιμα με τις αντίστοιχες έρευνες που διεξάγονται σε Εθνικό (ΙΟΒΕ) και Ευ­ρω­παϊκό (DG ECFIN) επίπεδο.

1.       ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ο “Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών” υπολογίζεται με βάση τις προβλέψεις τους για τη γε­νικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, την οικονομική κατά­σταση του νοικοκυριού τους, την πρόθεση αποταμίευσης και την πρόβλεψη για την ανεργία. Διευκρινίζεται, ότι οι προ­βλέψεις κινού­νται στο διάστημα +100 (ση­μαίνει ότι ό­λοι προβλέπουν αύξηση) έως -100 (ση­μαίνει ότι όλοι προ­βλέπουν μείωση) και εμφα­νί­ζο­νται ως διαφορές μεταξύ θετικών – αρ­­νη­­τικών απαντή­σε­ων. Πιο συγκεκριμένα, αρ­νη­τική διαφορά σημαίνει ότι το ποσοστό αυ­τών που προ­βλέπουν μείωση ενός μεγέθους, είναι υψηλότερο του ποσοστού εκείνων που προσδο­κούν αύ­ξηση και αντίστροφα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι καταναλωτές στο Νομό Θεσσαλονίκης έχουν εγκαταλείψει πλέον την σταθερή απαισιοδοξία της τελευταίας δεκαετίας και πλέον ο δεί­κτης κατανα­λω­τικής ε­μπι­­στο­­σύνης στο Νο­μό Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται στις -2 μονάδες – με εντυπωσιακή βελτίωση σε σχέση με τον περασμένο «Μάρτιο 2019» – και σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον αντί­στοι­χο Εθνι­κό δείκτη ο οποίος διαμορφώνεται στις -7 μο­­νά­δες, ενώ ο δείκτης της Ευρωπαϊκής Έ­νωσης δι­α­μορ­φώνεται στις -6 μο­νά­δες, κα­­τά το μήνα “Σεπτέμβριο 2019”. Σε σχέση με τον περασμένο “Μάρτιο 2019”, παρατηρείται εντυπωσιακή βελτίωση του κλίματος μεταξύ των καταναλω­τών στο Νομό Θεσσαλονίκης  (-2 από -23), ενώ εξίσου σημαντική βελτίωση του κλίματος εμφανίζεται και σε Εθνικό επίπεδο (-7 από -31).

 

 

Η έρευνα καταγράφει πολύ σημαντική μείωση της απαισιοδοξίας μεταξύ των καταναλωτών, καθώς ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βρίσκεται πλέον στο καλύτερο επίπεδο της 10ετίας που μεσολάβησε από την έναρξη των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ. Πρέπει να τονιστεί ότι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης στον Νομό Θεσσαλονίκης καταγράφει μια σειρά από θετικά ρεκόρ: αφενός φτάνει στο καλύτερο σημείο από την έναρξη των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ τον Μάρτιο του 2009, αφετέρου βρίσκεται για πρώτη φορά ψηλότερα ακόμα και από τον Ευρωπαϊκό Δείκτη (-2 έναντι -6 αντίστοιχα). Η εντυπωσιακή βελτίωση του κλίματος τόσο σε τοπικό όσο και σε Εθνικό επίπεδο, αποτυπώνει την γενικότερη ευφορία που ακολούθησε το αποτέλεσμα των Εθνικών Εκλογών του Ιουλίου και συνεχίζει την σταθερή βελτίωση του κλίματος μεταξύ των καταναλωτών που καταγράφεται από τον Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, τα μέτρα μείωσης της φορολογίας που υιοθέτησε ήδη ή έχει προαναγγείλει η νέα Κυβέρνηση για το μέλλον και τα οποία, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις στις σχετικές ad-hoc ερωτήσεις της έρευνας, τυγχάνουν ευρείας αποδοχής και επιδοκιμασίας από τους πολίτες, δίνουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην αισιοδοξία (ή καλύτερα στην μείωση της απαισιοδοξίας), με αποτέλεσμα ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης να βρίσκεται πλέον σε ουδέτερο έδαφος, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι οι απαισιόδοξοι πολίτες είναι περίπου όσοι και οι αισιόδοξοι. Από την ανάλυση των επιμέρους δεικτών, φαίνεται ότι αυτή η τάση βελτίωσης του κλίματος, οφείλεται κυρίως στην αισιοδοξία (με θετικό πρόσημο δεικτών) που καταγράφεται σε σχέση με την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης της χώρας στο μέλλον αλλά και σε σχέση με την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης του ίδιου του νοικοκυριού στο μέλλον. Η αισιοδοξία αυτή οδηγεί και σε σημαντική βελτίωση της αξιολόγησης της συγκυρίας για την πραγματοποίηση σημαντικών αγορών και για αποταμίευση, αν και παραμένει σε αρνητικό έδαφος, ενώ πιο επιφυλακτικοί εξακολουθούν να είναι οι καταναλωτές για την αγορά/κατασκευή ακινήτων ή αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, οι Καταναλωτές του Νομού Θεσσαλονίκης αναφέρουν:

 • Πολύ λιγότερο αρνητική αξιολόγηση της οικονομική τους κατάστασης το διάστημα που προηγήθηκε, με αισθητή μείωση της απαισιοδοξίας (σε σχέ­ση με τον “Μάρτιο 2019”) για την πε­ραι­τέρω εξέλιξή της, καθώς αυξάνεται εντυπωσιακά το ποσοστό όσων αναμένουν βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού τους (από 17% τον Μάρτιο του 2019 στο 32% σήμερα), ενώ η πλειοψηφία (49%) προβλέπει σταθεροποίηση κατά το επόμενο 12μηνο, με σαφή μείωση όσων προβλέπουν επιδείνωση (12% έναντι 25% τον προηγούμενο Μάρτιο).

 

 • Εντυπωσιακή μείωση της αρνητικής αξιολόγησης για την οικονομική κατάσταση της χώρας κατά το τελευταίο έτος (18% από 54% τον Μάρτιο) και αύξηση της θετικής αξιολόγησης (27% από 13% τον Μάρτιο). Ταυτόχρονα, καταγράφεται σημαντική αύξηση όσων διαπιστώνουν σταθεροποίηση της οικονομίας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (51% από 31% τον Μάρτιο του 2019). Θετική αλλαγή παρατηρείται επίσης στις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12μηνο με μεγάλη αύξηση των θετικών προβλέψεων (51% από 20% τον Μάρτιο του 2019).

 

 • Οι καταναλωτές στο Νομό Θεσσαλονίκης ε­κτι­μούν ότι οι τιμές καταναλωτή σταθεροποιήθηκαν κατά το τελευταίο 12μηνο (σε ποσοστό 44% από 25% τον περασμένο Μάρτιο) ενώ το ποσοστό όσων διαπίστωσαν κάποια αύξηση μειώθηκε στο 47% από 70% τον περασμένο Μάρτιο). Μάλιστα αναμένουν ότι αυτή η σταθεροποιητική τάση θα συνεχιστεί και το επόμενο 12μηνο. Παράλληλα, υπάρχει αξιοσημείωτη μείωση του ποσοστού των καταναλωτών που πιστεύουν ότι οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν με μικρό, παρόμοιο ή μεγαλύτερο βαθμό κατά το επόμενο 12μηνο (39% σε σχέση με 55% τον Μάρτιο του 2019).

 

 • Λιγότερο απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι καταναλωτές όσον αφορά την εξέλιξη της ανεργίας, καθώς η πλειοψηφία πιστεύει πως θα τα επίπεδα της ανεργίας θα μειωθούν «πολύ» ή «λίγο» (40% συγκριτικά με 26% τον Μάρτιο του 2019), ενώ ταυτόχρονα μειώνονται αυτοί που πιστεύουν πως τα επίπεδα της ανεργίας θα αυξηθούν τους επόμενους 12 μήνες (28% έναντι 40% τον Μάρτιο του 2019).

 

 • Αξιοπρόσεκτη βελτίωση παρουσιάζει ο δείκτης αξιολόγησης της συγκυρίας για την πραγματο­ποί­ηση σημαντικών αγορών (18% θεωρούν την συγκυρία κατάλληλη για σημαντικές αγορές, όπως έπιπλα, ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές κτλ, έναντι 8% τον Μάρτιο του 2019), παραμένοντας ωστόσο αρνητικό επίπεδο και εμφανίζεται μικρή βελτίωση στο δείκτη πρόθεσης για την πραγ­μα­τοποίηση τέτοιων αγορών στο μέλλον.
 • Εμφανίζεται μεν χαμηλή πρόθεση για αποταμίευση, ωστόσο σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 παρατηρείται σημαντική αύξηση του ποσοστού όσων δηλώνουν ότι αποταμιεύουν («λίγο» ή πολύ) (25% από 17%), ενώ μειώνεται σημαντικά το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι “τρώνε από τα έτοιμα” αναλώνοντας τις αποταμιεύσεις τους ή χρεώνονται όλο και περισσότερο (22% από 33%) και αυξάνεται στο 53% το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι τα φέρ­νουν ίσα – ίσα με τα εισοδήματά τους (49% το αντίστοιχο ποσοστό για τον Μάρτιο 2019).
 • Αυξάνεται ελαφρά η πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου στο Νομό Θεσσαλονίκης, με το 9% των καταναλωτών να δηλώνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να πραγματοποιήσουν κάποια αγορά αυτοκινήτου (7% τον Μάρτιο 2019).
 • Σταθερά καθηλωμένη εκτιμάται ότι θα παραμείνει η αγορά ακινήτων, ωστόσο η οικοδομική δραστη­ρι­ότητα γενικότερα ενδεχομένως να ενισχυθεί από τον τομέα των ανακαινίσεων ή/και επισκευών-βελτιώσεων σπιτιών, όπου ο σχετικός δείκτης συνεχίζει τη μικρή βελτίωση που παρατηρείται (19% έναντι 14% τον Μάρτιο 2019).

 

2.       ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχα­νία” στο Νομό Θεσσαλονίκης εμφανίζεται σε οριακά αρνητικό έδαφος, εμφανίζοντας μικρή πτώση σε σχέση με τον “Μάρτιο 2019”.  Μικρές μεταβολές εμφανίζονται στους αντίστοιχους δείκτες σε Εθνικό επίπεδο και – εντονότερα – σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρέπει να τονιστεί ότι η αποβιομηχάνιση του Νομού Θεσσαλονίκης και η μεταφορά πολλών επιχειρήσεων του κλάδου σε γειτονικές χώρες τα τελευταία χρόνια, έχει πλέον καταστήσει δυσχερές ακόμα και το έργο της συμπλήρωσης του δείγματος της έρευνας με τον απαιτούμενο αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου.

Έτσι, το ισο­ζύγιο θετικών – αρνητικών εκτι­μήσε­ων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδο­κι­­­ών της Βιομηχανίας” βρίσκεται πλέον στις -2 μο­νάδες στο Νομό Θεσσα­λο­νίκης (+1 σε Εθνικό και -10 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης που εμφανίζει σταθερές αυξομειωτικές τάσεις ανά εξάμηνο από τον Σεπτέμβριο του 2017,
καταγράφει ελαφρά επιδείνωση σε σχέση με τον προηγούμενο “Μάρτιο 2019” σε τοπικό επίπεδο (-2 από +2), ελαφρά βελτίωση σε Εθνικό επίπεδο (+1 από -2) και ορατή επιδείνωση σε Ευρω­παϊκό επίπεδο (-10 από -2).

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχανία εμφανίζεται κατά το τελευταίο έτος να “φλερτάρει” με την εγκατάσταση σε θετικό έδαφος, αρκετά μακριά πλέον από τις σταθερά αρνητικές τιμές που καταγράφονταν από το 2009 μέχρι και το 2016 – 2017. Οι τάσεις, ωστόσο, που καταγράφονται είναι μικτές. Η εξέλιξη της παραγωγής και των παραγγελιών για το προηγούμενο εξάμηνο, εμφανίζονται σε ανοδική πορεία σε σχέση με τις τιμές του προηγούμενου κύματος της έρευνας τον Μάρτιο του 2019, ενώ οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της παραγωγής και των εξαγωγών για το επόμενο εξάμηνο παραμένουν σε σαφώς θετικό έδαφος. Αξίζει να τονιστεί ότι οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη των εξαγωγών για το επόμενο εξάμηνο εξακολουθούν την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας για δεύτερο συνεχόμενο εξάμηνο μετά τον Μάρτιο του 2019, νέο υψηλότερο σημείο από την έναρξη των μετρήσεων του «Βαρομέτρου ΕΒΕΘ».

Ειδικότερα, οι απόψεις των βιομηχανιών του Νoμού Θεσσαλονίκης συνοψίζονται στα ε­ξής:

 • Υπάρχει αισθητή βελτίωση της παρα­γωγής (+7 από -5) κατά το τελευταίο εξάμηνο, με τον σχετικό δείκτη να βρίσκεται ξανά μετά τον Σεπτέμβριο του 2018 σε θετικό έδαφος. Οι εκτιμήσεις όμως, από την άλλη πλευρά, για την εξέλιξη της παραγωγής στο άμεσο μέλλον αναφορικά με το Νομό Θεσσαλονίκης, βρίσκονται σε θετικό αλλά χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο (+21 από +35 τον Μάρτιο του 2019).
 • Πραγματοποιείται ικανοποιητικά η διαχείριση των αποθεμάτων και της πα­ρα­γωγικής δυναμικότητας των βιομηχανιών. Παράλληλα, το τρέχον λειτουργικό επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ (72%).
 • Εντείνεται το αίσθημα της αισιοδοξίας για το μέλλον σε σχέση με το επίπεδο των ε­ξα­γω­γών και ανεβαίνει σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο, το υψηλότερο από την έναρξη των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ” (+34 από +32 το προηγούμενο εξάμηνο).
 • Προβλέπεται σχετική σταθερότητα των τιμών για το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως και σχετική σταθερότητα για την απασχόληση στο επόμενο διάστημα.

 

 

3. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εντυπωσιακή αλλαγή παρουσιάζεται στο κλίμα που καταγράφεται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στο Νομό Θεσσαλονίκης σε σχέση με τον «Μάρτιο 2019», με τον Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών να σκαρφαλώνει για πρώτη φορά από την έναρξη των μετρήσεων του «Βαρομέτρου ΕΒΕΘ» σε θετικό έδαφος και μάλιστα σε σχετικά υψηλή τιμή.

Πιο αναλυτικά, ο σχετικός «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών» για τον τομέα των Υπηρεσιών καταγράφεται σε θετικό έδαφος (στο +21), όταν το προηγούμενο εξάμηνο βρίσκονταν στο -3 και καταγράφονταν συνεχώς σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ τον Μάρτιο του 2009. Ο αντίστοιχος δείκτης για την Ελλάδα επίσης βελτιώνεται (+20 σε σχέση με +11 τον Μάρτιο του 2019), ενώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίζεται η πτωτική τάση του τελευταίου ενάμιση χρόνου (στο +5 από το +8 τον Μάρτιο του 2019).

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του Νομού Θεσσα­λο­νί­κης αναφέ­ρουν:

 

 • Εντυπωσιακή βελτίωση ως προς την εξέλιξη της επιχειρηματικής τους κατάστασης (από -21 τον Μάρτιο του 2019, σε +4 σήμερα) καθώς και σε σχέση με τη εξέλιξη της ζήτησης κατά το τελευταίο εξάμηνο (από -11 τον Μάρτιο του 2019, σε +15 σήμερα).
 • Εκτόξευση των προσδοκιών για την εξέλιξη της ζήτησης για το επόμενο εξάμηνο στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί γενικά την τελευταία δεκαετία (+45 από +23 τον Μάρτιο του 2019).
 • Παρατηρείται, επίσης, θετική προσδοκία για την εξέλιξη της απασχόλησης στον κλάδο με αισθητή βελτίωση από τον Μάρτιο του 2019, ενώ συνεχίζεται σταθερά η ανάκαμψη των εκτιμήσεων για τις τιμές που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και παρατηρείται ανελλιπώς σε κάθε έρευνα του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ από τότε. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην ιστορία των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ, παρατηρείται έστω και ανεπαίσθητη εκτίμηση ανόδου των τιμών.

 

 

4.       ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εντυπωσιακή βελτίωση του κλίματος καταγράφεται και στις επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου στο Νομό Θεσσαλονίκης σε σχέση με τον «Μάρτιο 2019», με τον «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών για το Λιανικό Εμπόριο» να ανεβαίνει για πρώτη φορά από την έναρξη των μετρήσεων του «Βαρομέτρου ΕΒΕΘ» σε θετικό έδαφος.

Έτσι, το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών Λιανικού Εμπορίου» βρίσκεται στο +8 (από -10 τον Μάρτιο του 2019). Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η βελτίωση του συγκεκριμένου Δείκτη σε Εθνικό επίπεδο (+33 μονάδες από +7 τον Μάρτιο του 2019), ενώ αντίθετα ελαφρά πτώση καταγράφει ο Δείκτης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πέφτοντας σε αρνητικό έδαφος (-2 μονάδες από +2 τον Μάρτιο 2019).

Ειδικότερα, οι απόψεις των εμπορικών επιχειρήσεων του Νομού Θεσσα­λο­νί­κης συ­νο­ψί­ζο­νται στα εξής:

 • Αρνητική, αλλά σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο Μάρτιο (-13 από -38) καταγράφεται η αξιολόγηση για την εξέλιξη των πωλήσεων κατά το προηγούμενο 6μηνο, ενώ αισθητή βελτίωση παρουσιάζουν τόσο οι εκτιμήσεις των πωλήσεων για το επόμενο 6μηνο (+21 μονάδες από +4 τον Μάρτιο 2019), όσο και οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη των παραγγελιών το επόμενο εξάμηνο, που βρίσκονται για πρώτη φορά στην ιστορία των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ σε θετικό έδαφος (από -6 μονάδες τον Μάρτιο του 2019 σε +8 σήμερα).
 • Επίσης, προβλέπουν ελαφρά αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο τους για το επόμενο διάστημα και σταθεροποίηση των τιμών των προϊόντων κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 

 

 

5.       ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Συνέχιση της ανοδικής τάσης με εκ νέου μείωση της απαισιοδοξίας καταγράφεται στον κλάδο των Κατασκευών, καθώς ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τις Κατασκευές» στο Νομό Θεσσαλονίκης βελτιώνεται ελαφρά, παραμένοντας κι αυτό το εξάμηνο σε καλύτερα επίπεδα από τον αντίστοιχο Εθνικό δείκτη.

Έτσι, το ισοζύγιο θετικών-αρνητικών εκτιμήσεων του «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών Κατασκευών» βρίσκεται στις -22 μονάδες στο Νομό Θεσσαλονίκης (έναντι -26 τον Μάρτιο 2019), -56 μονάδες σε Εθνικό επίπεδο (έναντι -48 τον Μάρτιο του 2019) και 0 μονάδες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (έναντι +4 τον Μάρτιο του 2019).

Καταγράφεται σαφής βελτίωση του δείκτη αξιολόγησης της εξέλιξης της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ο οποίος ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ σε θετικό έδαφος.

Ειδικότερα, οι απόψεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων του Νομού Θεσσα­λο­νί­κης συ­νο­­­ψίζονται στα εξής:

 • Καταγράφεται σημαντική βελτίωση του δείκτη αξιολόγησης της εξέλιξης της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο εξάμηνο, φτάνοντας στις +8 μονάδες σήμερα (από -11 τον Μάρτιο του 2019 και για πρώτη φορά σε θετικό έδαφος).
 • Εμφανίζεται σχετική σταθερότητα σχετικά με τα τρέχοντα επίπεδα παραγγελιών στον κλάδο των Κατασκευών.
 • Εμφανίζεται αυξητική τάση, τόσο στην εκτίμηση εξέλιξης της απασχόλησης στον κλάδο για το επόμενο 6μήνο, όσο και στην εξέλιξη των τιμών σε τοπικό επίπεδο (όπου για πρώτη φορά στην ιστορία των μετρήσεων του ΕΒΕΘ εμφανίζεται προσδοκία για αύξηση των τιμών).

 

6.       ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – “AD HOC” ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ”– ως ερευνη­τι­κού εργαλεί­ου– και για την πληρέστερη πληροφόρηση του επιχειρηματικού κόσμου του Νο­μού Θεσσαλονίκης, ενσωματώθηκαν στα ερωτηματολόγιά του “ad-hocερω­τήσεις. Τα ερωτήματα τέθηκαν με τέτοιο τρόπο (στο τέλος των τυποποιημένων ερωτη­μα­το­λο­γίων που χρη­σιμοποιεί το “Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”), ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η εγκυρό­τητα των αποτελεσμάτων του.

 

 • Οικονομική Πολιτική της νέας Κυβέρνησης

Στο πλαίσιο της έρευνας του «Βαρόμετρου ΕΒΕΘ», ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν την οικονομική πολιτική και τα μέτρα φοροελαφρύνσεων που εξήγγειλε η νέα Κυβέρνηση. Η πλειοψηφία των καταναλωτών (53%) στο Νομό Θεσσαλονίκης, δηλώνουν πως η οικονομική πολιτική της νέας Κυβέρνησης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, έναντι μόλις 15% που θεωρεί ότι αυτή κινείται προς την λάθος κατεύθυνση και 14% που τηρεί ουδέτερη στάση. Σημειώνεται, ότι περίπου 1 στους 5 ερωτώμενους (18%) δηλώνει ότι δεν έχει γνώμη ή δεν μπορεί να αξιολογήσει την οικονομική πολιτική της νέας Κυβέρνησης.

 

 • Εξαγγελίες Φορολογικών Ελαφρύνσεων

Σε σχέση με τις εξαγγελθείσες από την νέα Κυβέρνηση φοροελαφρύνσεις, οι καταναλωτές του Νομού Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 55% δηλώνουν ότι αυτές είναι «Πολύ» (21%) ή «Αρκετά» (34%) σημαντικές για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, έναντι 39% που τις θεωρούν «Λίγο» (24%) ή «Καθόλου» σημαντικές (15%).

 

 • Μεγάλα Έργα στην Θεσσαλονίκη

Η ολοκλήρωση και ανακατασκευή της Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης θεωρείται το πλέον σημαντικό έργο τόσο για την Θεσσαλονίκη όσο και για την ίδια τη ζωή των κατοίκων της, σύμφωνα με τις απαντήσεις των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, σε μια κλίμακα από το 1 – Καθόλου σημαντικό μέχρι και το 5 – Πολύ σημαντικό, η ολοκλήρωση/ανακατασκευή της Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης βαθμολογείται με 4.7/5 (σε σχέση με την σημασία της για την Θεσσαλονίκη) και 4.3/5 (σε σχέση με την σημασία της για την ίδια τη ζωή τους). Εντυπωσιακά υψηλή αξία αποδίδουν οι Θεσσαλονικείς και στο έργο της επέκτασης και ολοκλήρωσης των νέων εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου «Μακεδονία» (με 4.6/5 και 3.6/5 αντίστοιχα). Η ολοκλήρωση του Μετρό της Θεσσαλονίκης, η συζήτηση για την οποία βρίσκεται μάλιστα αυτή την περίοδο στην επικαιρότητα της πόλης, τοποθετείται στην τρίτη θέση από πλευράς σημασίας για την πόλη και στη δεύτερη – μαζί με την επέκταση/ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου «Μακεδονία», με 4.4/5 και 3.6/5 αντίστοιχα, ενώ έπονται η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (με 4.1/5 και 3.3/5 αντίστοιχα, αλλά με σημαντικό ποσοστό ερωτώμενων, της τάξης του 57-58% που δεν έχουν γνώμη για το έργο) και η ανάπλαση των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ με την δημιουργία νέου Εκθεσιακού Κέντρου (με 4.0/5 και 3.0/5 αντίστοιχα). Πάντως, είναι πολύ σημαντικό ότι όλα τα έργα θεωρούνται πολύ σημαντικά για την πόλη από τους κατοίκους του Νομού Θεσσαλονίκης, με βαθμολογίες που κυμαίνονται μεταξύ 4.0/5 και 4.7/5.

 

 • Κυριότερα Προβλήματα στο Αστικό Περιβάλλον της Θεσσαλονίκης

Η κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης είναι το ζήτημα που προβληματίζει κυρίως τους Θεσσαλονικείς σε σχέση με το αστικό περιβάλλον της πόλης, καθώς αναφέρεται συνολικά από 6 στους 10 ερωτώμενους (59%), ενώ 4 στους 10 (38%) αναφέρονται σε αυτό ως το πρώτο – βασικότερο πρόβλημα. Η καθαριότητα του δημόσιου χώρου (49% στο σύνολο και 20% ως πρώτο – βασικότερο πρόβλημα) και το κυκλοφοριακό (47% στο σύνολο και 29% ως πρώτο – βασικότερο πρόβλημα) ακολουθούν συμπληρώνοντας την τριάδα των βασικότερων προβλημάτων που καταγράφουν οι Θεσσαλονικείς για την πόλη τους. Σε μεγάλη απόσταση (21% στο σύνολο και 7% ως πρώτο – βασικότερο πρόβλημα) αναφέρεται η μη ολοκλήρωση του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

 

 

7.       ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – “AD HOC” ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 • Επενδυτικό Κλίμα στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της έρευνας του «Βαρόμετρου ΕΒΕΘ», ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν το επενδυτικό κλίμα στη χώρα σήμερα. Οι απαντήσεις εμφανίζονται μοιρασμένες, καθώς το 29% δηλώνουν ότι το επενδυτικό κλίμα είναι θετικό, έναντι του 31% που το θεωρούν αρνητικό, ενώ το 36% δηλώνουν ότι το κλίμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε θετικό, ούτε αρνητικό. Επιπλέον, η πλειοψηφία (40%) θεωρούν ότι το επενδυτικό κλίμα στη χώρα έχει βελτιωθεί σε σχέση με την περασμένη χρονιά (έναντι μόλις 12% που δηλώνουν ότι έχει επιδεινωθεί) και το 57% αναμένουν περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού κλίματος το επόμενο έτος (έναντι μόλις 9% που αναμένουν επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος στο μέλλον). Υπογραμμίζεται ότι, σε αντίστοιχη ερώτηση του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ πριν από δύο χρόνια (Σεπτέμβριος 2017), το επενδυτικό κλίμα χαρακτηρίζονταν ως θετικό μόλις από το 4% των επιχειρήσεων, ενώ το 78% θεωρούσε το επενδυτικό κλίμα αρνητικό. Καταγράφεται, δηλαδή, σημαντική βελτίωση της αίσθησης των επιχειρήσεων για το επενδυτικό κλίμα στη χώρα σε σχέση με δύο χρόνια νωρίτερα. Τέλος, το 30% των επιχειρήσεων στον Νομό Θεσσαλονίκης δηλώνουν ότι προγραμματίζουν την ενδεχόμενη πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα το επόμενο 12μηνο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2017 είχε καταγραφεί στο 22%. Ως προς τους βασικούς λόγους που αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από την πραγματοποίηση επενδύσεων στην χώρα, οι δύο απαντήσεις που ξεχωρίζουν είναι η υψηλή φορολογία (49%) και η αβεβαιότητα του οικονομικού/επιχειρηματικού περιβάλλοντος (33%).

 

 • Μεγάλα Έργα στην Θεσσαλονίκη

Και μεταξύ των επιχειρήσεων στο Νομό Θεσσαλονίκης, η ολοκλήρωση και ανακατασκευή της Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης θεωρείται το πλέον σημαντικό έργο, τόσο για την πόλη, όσο και για την ίδια την επιχείρηση, σύμφωνα με τις απαντήσεις των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, σε μια κλίμακα από το 1 – Καθόλου σημαντικό μέχρι και το 5 – Πολύ σημαντικό, η ολοκλήρωση/ανακατασκευή της Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης βαθμολογείται με 4.6/5 (σε σχέση με την σημασία της για την Θεσσαλονίκη) και 3.8/5 (σε σχέση με την σημασία της για τις ίδιες τις επιχειρήσεις). Εντυπωσιακά υψηλή αξία αποδίδουν οι επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης και στο έργο της επέκτασης και ολοκλήρωσης των νέων εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου «Μακεδονία» (με 4.6/5 και 3.1/5 αντίστοιχα). Η ολοκλήρωση του Μετρό της Θεσσαλονίκης, τοποθετείται στην τρίτη θέση από πλευράς σημασίας για την πόλη αλλά στην τελευταία από πλευράς σημασίας για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, με 4.4/5 και 2.7/5 αντίστοιχα, ενώ σχεδόν εξίσου σημαντικά θεωρούνται η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (με 4.1/5 και 2.9/5 αντίστοιχα, αλλά με σημαντικό ποσοστό ερωτώμενων, της τάξης του 52-53% που δεν έχουν γνώμη για το έργο) και η ανάπλαση των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ με την δημιουργία νέου Εκθεσιακού Κέντρου (με 4.0/5 και 2.8/5 αντίστοιχα). Πάντως, πρέπει κι εδώ να τονιστεί ότι όλα τα έργα θεωρούνται πολύ σημαντικά για την πόλη από τις επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης, με βαθμολογίες που κυμαίνονται μεταξύ 4.0/5 και 4.6/5.

 

 • Κυριότερα Προβλήματα στο Αστικό Περιβάλλον της Θεσσαλονίκης

Το κυκλοφοριακό και η κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης ισοψηφούν ως τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς αναφέρονται σ’ αυτά συνολικά από 5 στους 10 ερωτώμενους (50% και 51% αντίστοιχα), ενώ 3 στους 10 (31%) αναφέρονται σε αυτά ως τα πρώτα – βασικότερα προβλήματα. Η καθαριότητα του δημόσιου χώρου (36% στο σύνολο και 15% ως πρώτο – βασικότερο πρόβλημα) και η μη ολοκλήρωση του Μετρό της Θεσσαλονίκης (26% στο σύνολο και 12% ως πρώτο – βασικότερο πρόβλημα) ακολουθούν συμπληρώνοντας την τετράδα των βασικότερων προβλημάτων που καταγράφουν οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης.