Πανελλαδική Έρευνα Νοέμβριος 2019 ΕΥΡΩΟΜΑΔΑ ΣΥΡΙΖΑ

H Palmos Analysis διενήργησε πανελλαδική έρευνα για την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με ερωτήματα για την πολιτική επικαιρότητα και την καταγραφή των εκλογικών τάσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις το διάστημα από 11 – 14 Νοεμβρίου 2019  σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.013 ατόμων άνω των 17 ετών με δικαίωμα ψήφου.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα

Μοιρασμένες εμφανίζονται οι απόψεις των Ελλήνων σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της χώρας. 4 στους 10 (39%) θεωρούν ότι έχει αρχίσει η ανάκαμψη και έρχονται καλύτερες μέρες, 1 στους 3 (34%) βλέπουν στασιμότητα και δεν προβλέπουν, ούτε βελτίωση αλλά, ούτε και επιδείνωση και 1 στους 4 (26%) εμφανίζονται τελείως απαισιόδοξοι, καθώς θεωρούν ότι η κρίση συνεχίζεται και έρχονται χειρότερες μέρες. Ωστόσο, η αισιοδοξία εμφανίζεται κυρίως στα υψη­λό­τερα εισοδήματα, ενώ στα πολύ χαμηλά εισοδήματα η σαφής πλειοψηφία των ερωτηθέντων εμφανίζονται απαισιόδοξοι.

Με βάση την πολιτική– ιδεολογική τοποθέτηση, όσοι αυτοτοποθετούνται στο χώρο της Αριστεράς, εμφανίζονται πλειοψηφικά απαισιόδοξοι (46%) και μόνο 1 στους 10 (11%) εμφανίζονται αισιόδοξοι για το μέλλον. Όσοι τοποθετούνται στο χώρο της Κεντροαριστεράς, εμφανίζονται πλειοψηφικά ουδέτεροι (51%), όπως και όσοι τοποθετούνται στο  χώρο του Κέντρου (40%), ενώ οι πλέον αι­σιό­δο­ξοι εμφανίζονται όσοι τοποθετούνται στο χώρο της Κεντροδεξιάς (64%) και της Δεξιάς (63%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η πλειοψηφία όσων δεν τοποθετούνται στον άξονα Αριστερά – Δεξιά εμφανίζονται απαισιόδοξοι (50%).

Λειτουργία της Δημοκρατίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η λειτουργία της Δημοκρατίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένω­ση, δεν ικανοποιεί τους Έλληνες. Ειδικότερα, σε σχέση με τη λειτουργία της Δημοκρατίας στη χώρα μας, 2 στους 3 περίπου (68%) δηλώνουν «Καθόλου» (27%) ή «Λίγο» ικανοποιημένοι (41%) και μόλις 1 στους 3 (31%) εμφανίζονται «Πολύ» (5%) ή «Αρκετά» (26%) ικανοποιημένοι. Ωστόσο, η εικόνα εμφανίζεται αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με το 2014, όταν είχε τεθεί το ίδιο ερώτημα: εκεί το ποσοστό όσων δήλωναν «Καθόλου» ή «Λίγο» ικανοποιημένοι έφτανε στο 85%. Αντίστοιχα, σε σχέση με τη λειτουργία της Δημοκρατίας στην Ε.Ε., το πο­σο­στό όσων δηλώνουν «Πολύ» ή «Αρκετά» ικανοποιημένοι βρίσκεται στο 26%, έναντι 68% που δηλώνουν «Καθόλου» ή «Λίγο» ικανοποιημένοι, Κι’ εδώ η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με το 2014, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Αξιολόγηση  συμμετοχής της  Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η πλειοψηφία των Ελλήνων θεωρούν ότι η χώρα έχει ωφεληθεί από τη συμμε­τοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (53%), ενώ 1 στους 3 (31%) θεωρούν ότι έχει ζημιωθεί. Σε σχέση με το 2014 η εικόνα εμφανίζει σημαντική μεταβολή: τότε υπήρχε απόλυτη ισοδυναμία μεταξύ όσων θεωρούσαν ότι η χώρα έχει ωφεληθεί (40%) και όσων θεωρούσαν ότι η χώρα έχει ζημιωθεί (40%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις που καταγράφονται σε μερικά κομβικά ερωτήματα που αφορούν στην πολιτική και κοινωνική κατάσταση.

Επίδραση της αλλαγής Κυβέρνησης στη ζωή των Ελλήνων

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων θεωρούν ότι η ζωή τους και η ζωή της οικογέ­νειάς τους δεν έχει βελτιωθεί από τη νέα Κυβέρνηση της ΝΔ (55%), έναντι 37% που δηλώνουν το αντίθετο.

Αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού

Μεταξύ τριών επιλογών, ήτοι της αποτροπής εισόδου στη χώρα με κάθε ανα­γκαίο μέτρο, της επιδίωξης συμφωνίας με την Ε.Ε. ώστε να κατανεμηθούν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και της ενσωμάτωσής τους στην Ελληνική κοινωνία, το 26% ή περίπου 1 στους 4 επιλέγουν την με κάθε μέσο αποτροπή εισόδου των μεταναστών/προσφύγων στη χώρα. Η μεγάλη πλειοψηφία (64%) επιλέγει τη λύση της επίτευξης συμφωνίας με την Ε.Ε. για την κατανομή των προσφύ­γων/μεταναστών σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και μόνο το 6% επιλέγουν την ενσω­μάτωσή τους στην Ελληνική κοινωνία, κάτι που δημιουργεί εύλογη υποψία για το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν οι προσφερόμενες επιλογές ήταν δύο: η με κάθε τρόπο αποτροπή εισόδου στη χώρα ή η ενσωμάτωση στην Ελληνική κοι­νω­νία.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το προφίλ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές και στις Βουλευτικές Εκλογές του 2019.

Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ των Βουλευτικών Εκλογών εμφανίζουν ηλικιακή κατανομή που πλησιάζει αρκετά την ηλικιακή κατανομή του συνόλου του εκλο­γικού σώματος, ενώ οι ψηφοφόροι του στις Ευρωεκλογές εμφανίζονταν αισθη­τά πιο «ηλικιωμένοι», καθώς υπολείπονταν σημαντικά του εκλογικού σώματος στην ηλικιακή ομάδα 35–44 και εμφάνιζαν σημαντική υπεραντιπροσώπευση στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (55 – 64 και 65+).

Φαίνεται, δηλαδή, ότι το επιπλέον εκλογικό σώμα που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ στις Βουλευτικές εκλογές, σε σχέση με τις Ευρωεκλογές, προήλθε κυρίως από τις μι­κρές και μεσαίες ηλικιακές ομάδες (μέχρι και 45 ετών), ψηφοφόροι οι οποίοι στις Ευρωεκλογές επέλεξαν κυρίως κάποιο μικρότερο κόμμα ή την αποχή. Τόσο στις Ευρωεκλογές, όσο και στις Βουλευτικές εκλογές, εμφανίζεται μια σταθερή υπε­ραντιπροσώπευση των γυναικών στο εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το γενικό εκλογικό σώμα.

Τέλος, παρατηρείται υπεραντιπροσώπευση ψηφοφόρων με υψηλό (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή πολύ υψηλό (κάτοχοι μεταπτυχιακών/διαδκτορικών τίτλων σπουδών) στο ε­κλο­­γικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το γενικό εκλογικό σώμα, ένα φαινό­με­νο που εντάθηκε ακόμα περισσότερο στις Βουλευτικές Εκλογές σε σχέση με τις Ευ­ρωεκλογές.

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

Μελλοντική Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Το 56% των ψηφοφόρων δεν θα ήθελαν – αυτή τη στιγμή – να έχουν στο μέλλον μια Κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αντιθέτως το 40% δεν διαφωνούν με την προοπτική μιας μελλοντικής Κυβέρνησης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό όσων διαφωνούν με την προοπτική του –να μην υπάρξει ξανά μια Κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ (40%) – είναι μια επιπλέον ένδειξη της μέγιστης δυνητικής εκλο­γικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ στο ορατό – τουλάχιστον – μέλλον.

Πολιτική εμβέλεια ΣΥΡΙΖΑ

Το 45% των ερωτώμενων συμφωνούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εκφράσει ολό­κληρο το χώρο, από το Κέντρο μέχρι την Αριστερά, κάτι με το οποίο διαφωνεί το 43% και δεν έχει γνώμη το 12%. Με την προοπτική αυτή συμφωνούν το 65% των ψηφοφόρων που αυτοτοποθετούνται στην Αριστερά και το 70% όσων τοπο­θετούνται στην Κεντροαριστερά, ενώ η προοπτική αυτή κερδίζει και την πλειοψηφία (48%) όσων τοποθετούνται στο Κέντρο.

Διεύρυνση ΣΥΡΙΖΑ

Το 57% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανοίξει τις «πόρτες» του σε νέα μέλη και στελέχη από το χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς. Με την προοπτική αυτή συμφωνεί το 63% των ψηφοφόρων που αυτοτοποθε­τού­­νται στην Αριστερά, ενώ το ποσοστό συμφωνίας εκτοξεύεται στο 84% μετα­ξύ όσων αυτοτοποθετούνται στην Κεντροαριστερά και εμφανίζεται πολύ ισχυρό ακόμα και μεταξύ των ψηφοφόρων που αυτοπροσδιορίζονται ως Κεντρώοι (62%).

Προτεραιότητες ΣΥΡΙΖΑ

Τα θέματα οικονομίας και η αντιμετώπιση της ανεργίας (42%), τα θέματα Παι­δείας και Υγείας (34%) και η αντιμετώπιης του μεταναστευτικού ζητήματος (21%) είναι οι τρεις πρώτες προτεραιότητες που πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στο επόμενο χρονικό διάστημα κατά τη γνώμη των ερωτώμενων.

 

ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ και ΜΜΕ

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούν ότι τα ΜΜΕ δεν αντιμετω­πί­ζουν ισότιμα και αντικειμενικά τον ΣΥΡΙΖΑ (58%) και μόνο το 30% θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζεται ισότιμα και αντικειμενικά.

Ικανοποίηση από τον τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ

8 στους 10 δηλώνουν «Καθόλου» (50%) ή «Λίγο» (31%) ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η χαμηλή ικανοποίηση διατρέ­χει όλο τον άξονα Αριστερά – Δεξιά.

Πηγές ενημέρωσης

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ενημερώνονται για την πολιτική, κοινωνική, οικονομική και διεθνή επικαιρότητα από το Διαδίκτυο και τις ενημε­ρωτικές Ιστοσελίδες (50%) και ακολουθεί η τηλεόραση με 34%. Το διαδίκτυο κυριαρχεί σε όλο τον άξονα αυτοτοποθέτησης Αριστερά – Δεξιά, εκτός από ό­σους αυτοτοποθετούνται στη Δεξιά, όπου κυριαρχεί η τηλεόραση.

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται μια διαφορά της τάξης των 10 μονάδων με­τα­ξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ (30,5% έναντι 20,6% αντίστοιχα). Καθηλωμένο εμφανίζεται το Κίνημα Αλλαγής (4,8%), ελαφρά ενισχυμένο το ΚΚΕ (5,1%), ενώ Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 φαίνεται να περνούν το 3% (με τις αναγωγές επί των εγκύ­ρων), όπως και η Χρυσή Αυγή που εμφανίζει μικρή, αλλά σαφή ανάκαμψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει συσπείρωση της τάξης του 60% με διαρροές της τάξης του 12% προς άλλα κόμματα και περίπου 20% αδιευκρίνιστη ψήφο. Η ΝΔ εμφανίζει υψηλότερη συσπείρωση (78%) με διαρροές σε άλλα κόμματα της τάξης του 7% και 16% περίπου αδιευκρίνιστη ψήφο.