Βαρόμετρο ΕΒΕΘ – Μάρτιος 2019

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της δι­αρ­κούς προ­σπά­­­θειας που καταβάλλει για την πληρέστερη πληροφόρηση και ενη­μέρωση, τόσο του ε­πι­χει­­­ρηματικού κόσμου και των φορέων (κρατικών ή μη) της πόλης της Θεσσαλονίκης, όσο και των κατοίκων της, συνεχίζει την περιο­δι­κή διεξαγωγή Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας –σε επίπεδο Νομού Θεσσαλο­νί­κης – που αφορά επιχειρήσεις των τεσσάρων τομέων της οι­κο­­νομίας και κατα­να­λωτές.

Η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Νομού Θεσσαλονίκης (“Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”) δι­ε­ξά­γε­ται δύο φορές το χρόνο, κατά το 2ο 15νθήμερο των μηνών Μαρ­τίου και Σεπτεμβρίου, σε συ­­νολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων (800 επιχειρή­σε­ων και 700 κατανα­λωτών). Η έρευ­να κα­λύπτει και τους τέσσερις τομείς της οι­κο­νομίας (βιομηχα­νία –μεταποίηση, υπηρεσίες, λι­α­­νι­κό εμπόριο και κατασκευ­ές).

Η έρευνα για το “Βαρόμετρο ΕΒΕΘ” διεξάγεται με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους υπευ­θύνους των επιχειρήσεων (Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές Οικο­νο­μι­κών ή Διευθυντές Πω­­λήσεων ή τους ιδιοκτήτες, αν πρόκειται για μικρότερες επι­χειρήσεις) με τη χρήση των ερω­τηματολογίων που χρησιμοποιούνται α­πό το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχα­νι­κών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και την Ευρω­παϊκή Ένωση (DG ECFIN), προκειμένου τα αποτελέσματα να εί­ναι συγκρίσιμα με τις αντίστοιχες έρευνες που διεξάγονται σε Εθνικό (ΙΟΒΕ) και Ευ­ρω­παϊκό (DG ECFIN) επίπεδο.

1.       ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ο “Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών” υπολογίζεται με βάση τις προβλέψεις τους για τη γε­νικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, την οικονομική κατά­σταση του νοικοκυριού τους, την πρόθεση αποταμίευσης και την πρόβλεψη για την ανεργία. Διευκρινίζεται, ότι οι προ­βλέψεις κινού­νται στο διάστημα +100 (ση­μαίνει ότι ό­λοι προβλέπουν αύξηση) έως -100 (ση­μαίνει ότι όλοι προ­βλέπουν μείωση) και εμφα­νί­ζο­νται ως διαφορές μεταξύ θετικών – αρ­­νη­­τικών απαντή­σε­ων. Πιο συγκεκριμένα, αρ­νη­τική διαφορά σημαίνει ότι το ποσοστό αυ­τών που προ­βλέπουν μείωση ενός μεγέθους, είναι υψηλότερο του ποσοστού εκείνων που προσδο­κούν αύ­ξηση και αντίστροφα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι καταναλωτές στο Νομό Θεσσαλονίκης εμφανί­ζο­νται απαισιόδοξοι, σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τον περασμένο “Σεπτέμβριο 2018”, καθώς ο δεί­κτης κατανα­λω­τικής ε­μπι­­στο­­σύνης στο Νο­μό Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται στις -23 μονάδες σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον αντί­στοι­χο Εθνι­κό δείκτη ο οποίος διαμορφώνεται στις -31 μο­­νά­δες, ενώ ο δείκτης της Ευρωπαϊκής Έ­νωσης δι­α­μορ­φώνεται στις -7 μο­νά­δες, κα­­τά το μήνα “Μάρτιο 2019”. Σε σχέση με τον περασμένο “Σεπτέμβριο 2018”, παρατηρείται ανεπαίσθητη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των καταναλω­τών στο Νομό Θεσσαλονίκης (-23 από -25), ενώ σαφώς σημαντικότερη βελτίωση του κλίματος εμφανίζεται και σε Εθνικό επίπεδο (-31 από -45).

 

 

Η έρευνα καταγράφει περαιτέρω μικρή μείωση της απαισιοδοξίας μεταξύ των καταναλωτών, καθώς ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βρίσκεται πλέον στο καλύτερο επίπεδο της 10ετίας που μεσολάβησε από την έναρξη των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ. Πρέπει να τονιστεί ότι η μόνη περίοδος όπου ο συγκεκριμένος δείκτης εμφάνισε ίδια επίδοση ήταν τον Μάρτιο του 2015, στην πρώτη μετεκλογική περίοδο των εκλογών του Ιανουαρίου 2015, όπου οι προεκλογικές υποσχέσεις και η ανάδειξη νέας Κυβέρνησης είχαν δημιουργήσει στους καταναλωτές προσδοκίες για ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον. Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής τον Αύγουστο, την εφαρμογή κάποιων μέτρων ελάφρυνσης φόρων και ενίσχυσης των εισοδημάτων που έχουν δρομολογηθεί, αλλά, κυρίως, η προεκλογική περίοδος – που συχνά δημιουργεί προσδοκίες – έχουν συμβάλει στην βελτίωση του κλίματος και την μείωση της απαισιοδοξίας. Από την ανάλυση των επιμέρους δεικτών, φαίνεται ότι αυτή η τάση δεν μεταφράζεται ακόμη σε αισθητή στροφή στην κατανάλωση και τις επενδύσεις σε σημαντικές αγορές (αν και υπάρχει μια ελαφρά βελτίωση στην πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου και πραγματοποίησης εργασιών ανακαίνισης/επισκευής κατοικίας). Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι, γενικά, παρατηρούνται σαφώς περισσότερο βελτιωμένες εκτιμήσεις και προσδοκίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών σε σχέση με τις αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Ειδικότερα, οι Καταναλωτές του Νομού Θεσσαλονίκης αναφέρουν:

 • Λιγότερο αρνητική αξιολόγηση της οικονομική τους κατάστασης το διάστημα που προηγήθηκε, με μικρή μείωση της απαισιοδοξίας (σε σχέ­ση με τον “Σεπτέμβριο 2018”) για την πε­ραι­τέρω εξέλιξή της, καθώς η πλειοψηφία (47%) προβλέπουν σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασής τους κατά το επόμενο 12μηνο, με σαφή μείωση όσων προβλέπουν επιδείνωση (25% έναντι 33% τον προηγούμενο Σεπτέμβριο). Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι αναμένουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού για τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τον “Μάρτιο 2018” (από 44% σε 25%).

 

 • Σταθερά αρνητική αξιολόγηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας κατά το τε­λευ­ταίο έτος και παράλληλα σταθερή απαισιοδοξία για το μέλλον (όπου οι αρνητικές προβλέψεις πάντως παραμένουν μειοψηφικές στο 36% από 38% τον περασμένο Σεπτέμβριο και από 54% τον Μάρτιο του 2018).

 

 • Οι καταναλωτές στο Νομό Θεσσαλονίκης ε­κτι­μούν ότι οι τιμές καταναλωτή κινήθηκαν ελαφρά ανοδικά κατά το τελευταίο 12μηνο. Μάλιστα αναμένουν η ελαφριά τάση ανόδου να συνεχιστεί και το επόμενο 12μηνο. Σε Εθνικό επίπεδο, οι καταναλωτές θεωρούν ότι οι τιμές το τελευταίο 12μηνο ακολούθησαν ανοδική πορεία και αναφέρουν ότι μελλοντικά αναμένουν να υπάρξει ελαφρά περαιτέρω άνοδος των τιμών.

 

 • Σταθερή – σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο ελαφρά απαισιοδοξία για την εξέλιξη της ανεργίας. Μάλιστα, το επίπεδο της απαισιοδοξίας στο Νομό Θεσσαλονίκης, είναι χαμηλότερο (+14) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Εθνικό δείκτη (+21), με τάσεις όμως σύγκλισης.

 

 • Ελαφρά επιδείνωση παρουσιάζει ο δείκτης για την πραγματο­ποί­ηση σημαντικών αγορών προς το παρόν, παραμένοντας μάλιστα σε πολύ αρνητικό επίπεδο, αλλά εμφανίζεται βελτίωση του δείκτη πρόθεσης για την πραγ­μα­τοποίηση τέτοιων αγορών στο μέλλον, σε απόλυτη συμφωνία με την αντίστοιχη τάση σε Εθνικό επίπεδο.
 • Σταθερά χαμηλή πρόθεση για αποταμίευση. Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο 2018”, παρατηρείται σταθεροποίηση του ποσοστού όσων δηλώνουν ότι αποταμιεύουν (λίγο ή πολύ) (17% από 18%), ενώ το 33% δηλώνει ότι “τραβάει” από τις αποταμιεύσεις ή χρεώνεται όλο και περισσότερο (από 32% τον “Σεπτέμβριο 2018”) και ποσοστό 49% δηλώνουν ότι τα φέρ­νουν ίσα – ίσα με τα εισοδήματά τους (ακριβώς όσο και τον “Σεπτέμβριο 2018”).
 • Εκτιμάται ότι η αγο­ρά αυτοκινήτου στο Νομό Θεσ­σα­­λο­νίκης θα εμφανίσει ενδεχομένως κάποια βελτίωση στο ορατό μέλλον.
 • Σταθερά καθηλωμένη εκτιμάται ότι θα παραμείνει η αγορά ακινήτων, ωστόσο η οικοδομική δραστη­ρι­ότητα γενικότερα ενδεχομένως να ενισχυθεί από τον τομέα των ανακαινίσεων ή/και επισκευών-βελτιώσεων σπιτιών, όπου ο σχετικός δείκτης εμφανίζει μικρή αλλά σαφή βελτίωση.

 

2.       ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχα­νία” στο Νομό Θεσσαλονίκης εμφανίζεται και πάλι σε θετικό έδαφος, εμφανίζοντας μικρή βελτίωση σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο 2018”.  Οριακές μεταβολές εμφανίζονται στους αντίστοιχους δείκτες τόσο σε Εθνικό επίπεδο, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρέπει να τονιστεί ότι η αποβιομηχάνιση του Νομού Θεσσαλονίκης και η μεταφορά πολλών επιχειρήσεων του κλάδου σε γειτονικές χώρες τα τελευταία χρόνια, έχει πλέον καταστήσει δυσχερές ακόμα και το έργο της συμπλήρωσης του δείγματος της έρευνας με τον απαιτούμενο αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου.

Έτσι, το ισο­ζύγιο θετικών – αρνητικών εκτι­μήσε­ων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδο­κι­­­ών της Βιομηχανίας” βρίσκεται στις +2 μο­νάδες στο Νομό Θεσσα­λο­νίκης (-2 τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης εμφανίζει ελαφρά βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο “Σεπτέμβριο 2018” σε τοπικό επίπεδο (+2 από -3), σχεδόν σταθερότητα σε Εθνικό επίπεδο (-2 από 0) και μικρή επιδείνωση σε Ευρω­παϊκό επίπεδο (-2 από +4).

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχανία εμφανίζεται κατά το τελευταίο έτος να “φλερτάρει” με την εγκατάσταση σε θετικό έδαφος, αρκετά μακριά πλέον από τις σταθερά αρνητικές τιμές που καταγράφονταν από το 2009 μέχρι και το 2017. Οι τάσεις, ωστόσο, που καταγράφονται είναι μικτές. Η εξέλιξη της παραγωγής και των παραγγελιών για το προηγούμενο εξάμηνο, εμφανίζονται σε ελαφρά αρνητικό έδαφος και με επιδείνωση σε σχέση με τις θετικές τιμές του προηγούμενου κύματος της έρευνας τον Σεπτέμβριο 2018, ωστόσο, οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της παραγωγής και των εξαγωγών για το επόμενο εξάμηνο βελτιώνονται σε πολύ θετικό επίπεδο. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη των εξαγωγών βρίσκονται στο πιο υψηλό σημείο από την έναρξη των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ”.   

Ειδικότερα, οι απόψεις των βιομηχανιών του Νoμού Θεσσαλονίκης συνοψίζονται στα ε­ξής:

 • Υπάρχει αισθητή μείωση της παρα­γωγής (-5 από +4) κατά το τελευταίο εξάμηνο, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί σε αρνητικό έδαφος. Οι εκτιμήσεις όμως για την εξέλιξη της παραγωγής στο άμεσο μέλλον αναφορικά με το Νομό Θεσσαλονίκης, βρίσκονται πάλι σε σαφώς θετικό έδαφος και με ανοδικές τάσεις από τον “Σεπτέμβριο 2018” (+35 από +24).
 • Πραγματοποιείται ικανοποιητικά η διαχείριση των αποθεμάτων και της πα­ρα­γωγικής δυναμικότητας των βιομηχανιών.
 • Αποτυπώνεται έντονη αισιοδοξία για το μέλλον σε σχέση με το επίπεδο των ε­ξα­γω­γών, στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ”.
 • Αναμένεται σχετική σταθερότητα των τιμών για το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ εμφανίζεται ελαφρά θετική πρόβλεψη για την εκτίμηση της απασχόλησης στο επόμενο διάστημα, ελαφρώς, ωστόσο, χειρότερη σε σχέση με το προηγούμενο 12μηνο.

 

3. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Απόλυτα σταθεροποιημένο εμφανίζεται το κλίμα που καταγράφεται στις επιχειρήσεις παροχής υπη­ρε­σιών στο Νομό Θεσσαλονίκης σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο 2018” και μάλιστα σε ουδέτερο έδαφος. Έτσι, ο σχετικός “Δείκτης Ε­πι­χειρηματικών Προσδο­κιών” για τον τομέα των Υπηρε­σι­ών βρίσκεται στις -03 μονάδες, έ­να­ντι +11 μονάδων σε Εθνικό επί­πεδο και +8 μονάδων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε σχέση με τον προηγούμενο “Σεπτέμβριο 2018” το κλίμα εμφανίζεται σταθερό τόσο σε τοπικό επίπεδο (-03 ένα­ντι -02), όσο και σε Εθνικό επίπεδο (+11 έναντι +10) και με μικρή επιδείνωση σε Ευρω­παϊκό επίπεδο (+8 έναντι +13).

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του Νομού Θεσσα­λο­νί­κης αναφέ­ρουν:

 

 • Αισθητή επιδείνωση ως προς την εξέλιξη της επιχειρηματικής τους κατάστασης καθώς και σε σχέση με τη ζήτηση κατά το προηγούμενο διάστημα, σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο 2018”.
 • Ισχυρά θετικές προσδοκίες για το επόμενο εξάμηνο και σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο 2018”. Παρατηρούνται περαιτέρω σταθεροποιητικές τάσεις σε σχέση με την εξέλιξη της απασχόλησης στο κλάδο, ενώ συνεχίζεται η τάση ανάκαμψης των τιμών που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και παρατηρείται ανελλιπώς σε κάθε έρευνα του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ από τότε.

 

4.       ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σε ελαφρά αρνητικό επίπεδο παραμένει ο “Δείκτης Επιχειρημα­τι­κών Προσδοκιών για το Λι­­ανικό Ε­μπό­ριο” στο Νομό Θεσσαλονίκης απόλυτα σταθερός σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο 2018”. Ο αντίστοιχος Εθνικός δείκτης ωστόσο εμφανίζει εντυπωσιακή επιδείνωση, ενώ  ο Ευρω­παϊκός δείκτης παραμένει σχεδόν σταθερός.

Έτσι, το ισοζύγιο θετι­κών – αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδο­κι­ών Λιανικού Ε­μπο­­­ρίου” βρίσκεται στις -10 μονάδες (από -10 μονάδες τον “Σεπτέμβριο 2018”) στο Νομό Θεσ­σα­λονίκης, έ­να­ντι +7 μο­νάδων (από +21 μονάδες τον “Σεπτέμβριο 2018”) σε Εθνι­κό και +2 μονάδων (από +4 μονάδες τον “Σεπτέμβριο 2018”) σε Ευρωπαϊκό επί­πεδο.

Ειδικότερα, οι απόψεις των εμπορικών επιχειρήσεων του Νομού Θεσσα­λο­νί­κης συ­νο­ψί­ζο­νται στα εξής:

 • Σταθερά αρνητική αξιολόγηση (-38 από -36) καταγράφεται αναφορικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά το προηγούμενο 6μηνο, σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο 2018”, ενώ βελτίωση παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά το επόμενο 6μηνο (+4 από -7 τον “Σεπτέμβριο 2018”). Παράλληλα, εμφανίζονται αισθητή βελτίωση των εκτιμήσεων για την εξέλιξη των παραγγελιών το επόμενο εξάμηνο (-6 από -21 τον “Σεπτέμβριο 2018”).
 • Εντούτοις, προβλέπουν σταθεροποίηση της απασχόλησης στον κλάδο τους (με τον σχετικό δείκτη να βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ σε οριακά θετικό έδαφος), ενώ προβλέπουν και ελαφρά μείωση των τιμών των προϊόντων κατά το αμέσως επό­μενο διάστημα.

 

 

5.       ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αισθητή μείωση της απαισιοδοξίας καταγράφεται, σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο 2018” στον κλάδο των κατασκευών, καθώς ο “Δείκτης Επιχειρη­μα­τικών Προσδοκιών για τις Κατα­σκευές” στο Νομό Θεσσαλονίκης ενισχύεται σημαντικά, παραμένοντας σε σαφώς καλύτερο επίπεδο από τον αντίστοιχο Εθνικό δείκτη.

Έτσι, το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προ­σδοκι­ών Κατα­σκευ­ών” βρίσκεται στις -26 μονάδες στο Νο­μό Θεσσαλο­νί­κης, -48 μονάδες σε Ε­θνι­κό επίπεδο και +4 μονάδες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σταθερότητα εμφανίζει η εξέ­λιξη της κατα­σκευ­αστικής δραστηριότητας κατά το τελευ­ταί­ο 6ά­μη­νο, στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με τον “Σεπτέμβριο 2018”.

Εμφανίζεται τάση σταθεροποίησης των τιμών σε το­πικό επίπεδο αλλά και τάση σταθεροποίησης της απασχόλησης το επόμενο εξάμηνο.

Ειδικότερα, οι απόψεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων του Νομού Θεσσα­λο­νί­κης συ­νο­­­ψίζονται στα εξής:

 

 • Καταγράφεται σταθεροποίηση του δείκτη εξέλιξης της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά το τελευταίο εξάμηνο (-11 από -9).
 • Εμφανίζεται τάση σταθεροποίησης των τι­μών των ακινήτων και τη απασχόλησης στον κλάδο.

 

6.       ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – “AD HOC” ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ”– ως ερευνη­τι­κού εργαλεί­ου– και για την πληρέστερη πληροφόρηση του επιχειρηματικού κόσμου του Νο­μού Θεσσαλονίκης, ενσωματώθηκαν στα ερωτηματολόγιά του “ad-hocερω­τήσεις. Τα ερωτήματα τέθηκαν με τέτοιο τρόπο (στο τέλος των τυποποιημένων ερωτη­μα­το­λο­γίων που χρη­σιμοποιεί το “Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”), ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η εγκυρό­τητα των αποτελεσμάτων του.

 

 • Απομιμητικά προϊόντα

Στο πλαίσιο της έρευνας του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ”, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά τις απόψεις τους για τα απομιμητικά προϊόντα. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, η πλειοψηφία των καταναλωτών (60%) στο Νομό Θεσσαλονίκης δηλώνουν ότι ένα τέτοιο προϊόν μάλλον δεν θα προσέλκυε το ενδιαφέρον τους (46% απαντούν ότι δεν θα τους προσέλκυε “Καθόλου” και 14% ότι θα τους προσέλκυε “Λίγο”).  Ωστόσο, περίπου 1 στους 5 καταναλωτές δηλώνει ότι θα τον προσέλκυε “Πολύ” (9%) ή “Αρκετά” (10%), ενώ για ένα περαιτέρω 19% η στάση έναντι του απομιμητικού προϊόντος θα ήταν ουδέτερη. Δυνητικά, λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η αγορά στην οποία απευθύνονται τα απομιμητικά προϊόντα φτάνει – ως οροφή – στο 40% των καταναλωτών.

Η αξιολόγηση, ωστόσο, των απομιμητικών προϊόντων από τους καταναλωτές, ειδικά σε σχέση με την ασφάλεια και την ποιότητα, είναι πολύ κακή, καθώς σε μια κλίμακα αξιολόγησης από το 1 -Καθόλου ικανοποιητικά μέχρι και το 5-Πολύ ικανοποιητικά, εμφανίζουν βαθμολογίες κάτω από τη βάση (3). Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με την ασφάλεια προϊόντος αξιολογούνται με 1,9/5,0, σε σχέση με την ποιότητα λαμβάνουν 2,0/5,0 και σε σχέση με την τιμή 2,8/5,0.

 

 • Παρεμπόριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Περίπου οι μισοί καταναλωτές του Νομού Θεσσαλονίκης (47%), δηλώνουν ότι η παρουσία και η δράση του παρεμπορίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν αγορές εκεί, ενώ μόνο το 8% δηλώνουν ότι η ύπαρξη του παρεμπορίου στο κέντρο της πόλης ενισχύει την καταναλωτική τους διάθεση και το 39% δηλώνουν ότι δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη δράση του παρεμπορίου.

 

 

 

7.       ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ – “AD HOC” ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 • Παρεμπόριο

Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου κλήθηκαν να αξιολογήσουν ως προς την σημαντικότητά του το φαινόμενο του παρεμπορίου. Με βάση τις απαντήσεις τους στην έρευνα, προκύπτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία (72%) θεωρούν ότι το παρεμπόριο είναι ένα “Πολύ σημαντικό” (50%) ή “Αρκετά σημαντικό” (22%) πρόβλημα για την επιχείρησή τους. Παράλληλα, ακόμα μεγαλύτερο, στο επίπεδο του 89% συνολικά,  είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που θεωρούν το παρεμπόριο “Πολύ” (72%) ή “Αρκετά” (17%) σημαντικό πρόβλημα γενικότερα.

 • Άνοιγμα καταστημάτων κάποιες Κυριακές του έτους

Αρνητικές  εμφανίζονται οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στο Νομό Θεσσαλονίκης για το άνοιγμα των καταστημάτων της πόλης κάποιες Κυριακές του έτους, καθώς το 51% δηλώνουν ότι έτσι επιβαρύνεται η επιχείρηση, ενώ μόνο το 16% δηλώνουν ότι το μέτρο αυτό βοηθάει την επιχείρηση και το 30% τηρούν ουδέτερη στάση.

 

 • Αξιολόγηση υπηρεσιών που παρέχονται από τους οικείους Δήμους

Έντονα αρνητική είναι η αξιολόγηση των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, υπηρεσιών και κατασκευαστικών εργασιών για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται από τους οικείους Δήμους στο Νομό Θεσσαλονίκης. Σε όλους σχεδόν τους τομείς οι επιχειρήσεις δηλώνουν “Καθόλου” ή “Λίγο” ικανοποιημένοι: Δημοτικά τέλη/φόροι 66%, αστυνόμευση 66%, κατάσταση δρόμων και πεζοδρομίων 63%, χώροι στάθμευσης 59%, αντιμετώπιση παρεμπορίου 56%, κυκλοφοριακό 54%, καθαριότητα/αποκομιδή απορριμμάτων 48%. Μόνο σχετικά με τις ώρες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων εμφανίζεται ουδέτερη αξιολόγηση (27% “Πολύ” ή “Αρκετά” ικανοποιημένοι έναντι 28% “Λίγο” ή “Καθόλου” ικανοποιημένοι).

 

Σε αντίστοιχες ερωτήσεις που τέθηκαν στις επιχειρήσεις μεταποίησης (έρευνα βιομηχανίας), εμφανίζεται επίσης χαμηλή ικανοποίηση: ανταποδοτικότητα δημοτικών τελών 66% “Καθόλου” ικανοποιημένοι, ηλεκτροφωτισμός οδών και πεζοδρομίων 49% “Καθόλου” ικανοποιημένοι και καθαριότητα οδών & περιβάλλοντος/αποκομιδή απορριμμάτων 46% “Καθόλου ικανοποιημένοι.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μεταποίησης αναφέρουν ότι σε ποσοστό 63% ότι διαθέτουν ιδιωτικό δίκτυο φωτισμού υπαίθριων/εξωτερικών χώρων και σε ποσοστό 70% θεωρούν λανθασμένο και άδικο τον σημερινό τρόπο υπολογισμού και χρέωσης των Δημοτικών Τελών. Παράλληλα, 8 στις 10 επιχειρήσεις μεταποίησης δηλώνουν υπέρ της καθιέρωσης ενός συστήματος υπολογισμού των Δημοτικών Τελών για τις επιχειρήσεις με βάση το βάρος ή τον όγκο των απορριμμάτων που παραλαμβάνονται/απομακρύνονται από τις υπηρεσίες των Δήμων.