ΚΕΕΕ: ΡΩΣΙΑ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ημερομηνία ανάρτησης 18/06/22

Παρουσίαση Έρευνας Palmos Analysis

για την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλή­ρω­ση 70 χρόνων από την ίδρυ­ση του Επιμελητηρίου Βοιω­τίας έγινε παρουσίαση, από την εταιρεία ερευνών/δημο­σκο­πή­σεων Palmos Analysis, των αποτελεσμάτων της έρευνας με θέμα: “Επιπτώσεις του πο­­λέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στις ελληνικές επιχειρήσεις και στον τουρισμό” η οποία πραγ­­μα­τοποιήθηκε για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και παρουσιάστηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε. Βοιωτίας, το Σάββατο 8 Ιουνίου 2022.

Η έρευνα διεξήχθη πανελλαδικά, την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2022, μέσω τηλεφωνικών και on line συνεντεύξεων με ιδιοκτήτες/διευθυντικά στελέχη 155 επιχειρήσεων με συναλ­λα­γές με Ρωσία και Ουκρανία, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με  ιδιοκτήτες/­διευ­θυ­ντι­κά στε­λέχη 331 τουριστικών επιχειρήσεων, με τη χρήση των συστημάτων CATI (Co­mpu­­ter Assisted Tele­pho­ne Inter­viewing) και CAWI (Computer Assisted Web Intervie­wing). Επι­πρόσθετα, έγιναν σε “βάθος συνεντεύξεις” με 15 εκπροσώπους Υπουργείων, Φο­ρέ­ων & Οργανισμών, ενώ την περίοδο 8-13/6/2022 διεξήχθη on line έρευνα (μέσω δο­­­μημένων on line panels με τη χρήση του συστήματος CAWI) σε 407 Ρώσους πο­λίτες, κατοίκους μεγά­λων ρωσικών πό­λεων, που πραγματο­ποιούν διακο­πές στο εξω­τερικό. Η όλη έρευνα, πλαισιώνεται από Μελέτη δευτερογενών στοιχείων που αφορούν στις δι­με­ρείς εμπορικές και τουριστικές σχέσεις των δύο χωρών με την Ελλάδα.

Τα ευρήματα που έχουν προκύψει είναι άκρως ενδιαφέροντα και αποτυπώνουν την πραγ­ματική διάσταση της κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα και πιο συγκεκριμένα:

  1. Εμπορικές συναλλαγές με Ρωσία/Ουκρανία

Καταγράφεται κάθετη πτώση εισαγω­γι­κής και εξαγωγικής δραστηριότητας σε σχέση με τις δύο εμπόλεμες χώρες με έμφαση των προβλημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και σε συ­γκε­­κρι­μένους κλάδους δραστηριότη­τας. Ωστόσο, ο κίνδυνος “σκληρών” συνεπειών, όπως απολύσεις, αναστολή λειτουρ­γίας κτλ., είναι περιορισμένος και εντοπίζεται κυ­ρίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε συγκεκριμένους κλάδους. Προκειμένου να αντι­μετωπί­σουν την κατάσταση, οι επιχει­ρή­σεις με εισαγωγική/ εξαγωγική δραστη­ρι­ό­τητα με Ρω­σία/Ουκρανία προχωρούν στην αναζήτηση εναλλακτικών χωρών ή εναλ­λα­κτικών ο­δών­/­ τρόπων για την εισαγωγή/­εξαγωγή προϊόντων ή στη διοχέτευση των προϊόντων τους στην εσωτερική αγο­ρά. Πα­ράλ­ληλα, καταγράφεται τάξη αύξησης των τιμών των προϊόντων τους, πάνω από τα επίπεδα του τρέχοντος πληθωρισμού για την αντιμε­τώ­πιση του αυξημένου κόστους, λόγω των μεγάλων αυξήσεων στα κόστη ενέρ­γειας, πρώ­των υλών κτλ. Τέλος, η επι­δό­τηση του κόστους ενέργειας είναι το δημοφιλέ­στερο μέτρο στήριξης από την Πο­λιτεία, σύμφωνα με τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, και ακολουθούν η αναστολή φορο­λο­γι­κών­/­ασφαλιστικών υποχρεώσεων (κυρίως με­τα­ξύ των πολύ μι­κρών επιχειρήσεων).

  1. Τουριστικές επιχειρήσεις σε περιοχές με παρουσία Ρώσων/Ουκρανών τουριστών

Γε­νικά, η συμμετοχή Ρώσων/Ουκρανών τουριστών στην πελατειακή βάση των τουρι­στι­κών επιχειρήσεων είναι μικρή και αναμένεται πολύ μικρή επίδραση στη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρή­σεων από την ανακοπή του τουριστικού ρεύματος από τις δύο εμπό­λεμες χώρες. Ήδη, οι τουριστικές επιχειρήσεις προσδοκούν αναπλήρωση των ό­ποιων απωλειών, μέσω στόχευσης σε άλλες αγορές του εξω­τερικού, αλλά και στην εσω­­τερική αγορά, ενώ εκτιμούν ότι θα υπάρξει αποκατάσταση της ροής του­ριστών από Ρω­σία/Ουκρανία, εφόσον τερματιστεί η πολεμική σύγκρουση, από την επόμενη κιόλας σεζόν. Παράλληλα, καταγράφεται σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας για τις τουριστικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να αναμένεται αύξηση τιμών των υπη­ρεσιών τους, λίγο πάνω από τα επίπεδα του τρέχοντος πληθωρισμού, για την αντι­με­τώ­πιση αυ­ξη­­μένου κόστους ενέργειας, πρώτων υλών κτλ. Ωστόσο, οι τάσεις αύξη­σης των τιμών εμφανίζονται πιο ήπιες σε καταλύματα και τουριστικά γραφεία, λόγω “κλειδω­μένων” συμφωνιών. Τέλος, η επιδότηση του κόστους ενέργειας καταγράφεται, και εδώ, ως το δημοφιλέστερο μέτρο στήριξης από την Πολιτεία.

  1. Ρώσοι τουρίστες εξωτερικού

Πρόκειται για υψηλότερης κοινωνικο-οικονομικής τάξης άτομα. Η ασφάλεια του προο­ρι­σμού, η σχέση τιμής–αξίας (value for money) και το δίπτυχο “ήλιος & θάλασσα” είναι τα βασικά κρι­τήρια επιλογής προορισμού διακοπών στο εξωτερικό, ενώ οι σχέσεις της Ρωσίας με τη  χώρα προορισμού αξιολογείται πολύ πιο χαμηλά. Οργανώνουν τις δια­­­κο­­πές τους στο εξωτερικό, κυρίως μέσω τουριστικών γραφείων, και η Ελλάδα βρί­σκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών του εξω­τερικού για την πραγματο­ποίηση των διακοπών τους. Αναμένεται να υπάρξει ση­μα­ντική μείωση στη ροή Ρώσων τουριστών προς το εξωτερικό, λόγω του πολέμου και το πλήγ­μα από τις μειωμένες ροές κατά τη φετινή σεζόν φαίνεται να αφορά κυρίως στις Ευρωπαϊκές χώρες της Με­σογείου, συμπε­ριλαμβα­νομένης και της Ελλάδας. Μεσομακροπρόθεσμα, ωστόσο, δεν διαφαίνεται μέ­χρι στιγμής κάποια σοβαρή επίπτωση στην ει­κόνα της Ελλάδας, ως του­ριστικού προορι­σμού, από την επιδείνωση των σχέ­σεων των δύο χωρών, λόγω του πολέμου.

 

Για την Palmos Analysis,

 

Πασχάλης Τεμεκενίδης (Msc & MBA)

Διευθυντής Ερευνών

Κιν. 69721506338

Μπορείτε να δείτε σχετική φωτογραφία και το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας στο συ­νημ­μένο αρχείο.