Η Palmos Analysis υλοποιεί νέο έργο έρευνας του Ινστιτούτου Μεταφορών

Η Palmos Analysis ανέλαβε το έργο “Μελέτη ανάλυσης αναγκών χρηστών του Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος στην κεντρική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης” για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), μετά από Πρόχειρο Διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχε.

Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή έρευνας σε πάνω από 5.000 κατοίκους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, την δημογραφική ανάλυση και στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, τη διεξαγωγή σειράς στατιστικών ελέγχων στα δεδομένα που θα συλλεχθούν και τη συγγραφή πλήρους αναφοράς και συμπερασμάτων, από τα επιστημονικά στελέχη της Palmos Analysis σε συνεργασία με το επιστημονικό δυναμικό του Ι.ΜΕΤ.