Η Εταιρία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Δ.Ε.Α.

Η ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε. ανήκει πλέον στα τακτικά μέλη του Σ.Ε.Δ.Ε.Α. (Σύλλογος Εταιριών Δημοσκόπησης και  Έρευνας Αγοράς) και στον Π.Ε.Σ.Σ. (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων).

Ο Σ.Ε.Δ.Ε.Α. έχει ως στόχο την προαγωγή της επιστημο­νικής έρευνας αγοράς και της κοινωνικής  έρευνας  στην Ελλάδα  και για την επίτευξή του έχει θεσπίσει κώδικες δεο­ντο­λογίας και επαγγελματικής πρακτικής, που τα μέλη του οφείλουν να τηρούν, καθώς και μηχανισμούς ελέγχου τήρησης αυτών.

Η ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε., τηρώντας απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που διέπουν τον κανονισμό λειτουργίας του Σ.Ε.Δ.Ε.Α. και εφαρμόζοντας όλα τα σύγχρονα εργα­λεία και επιστημονικές μεθόδους που τηρούνται διεθνώς,  έχει καταξιωθεί στον επαγγελ­ματικό  της  χώρο κερδίζοντας  την ευρεία αποδοχή και πετυχαίνοντας ώστε να αποτε­λεί τη μόνη εταιρεία δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς, εκτός του Λεκανοπε­δίου Αττικής, που είναι τακτικό μέλος του Σ.Ε.Δ.Ε.Α.

Αυτή η τιμητική εισδοχή στο Σ.Ε.Δ.Ε.Α., μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους και ενισχύει ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να υπη­ρετούμε τις αξίες και αρχές που μας ακολουθούν από το ξεκίνημα της επαγγελματικής μας διαδρομής.

Θεσσαλονίκη, 15/11/2016

PALMOS ANALYSIS