Έρευνα για την Ιδιωτική Εκπαίδευση στην Θεσσαλονίκη

Πείτε μας τις απόψεις σας για την ιδιωτική και φροντιστηριακή εκπαίδευση στην Θεσσαλονίκη και κερδίστε δώρα!

Οι απόψεις σας είναι πολύ χρήσιμες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς. Παράλληλα, τα στοιχεία του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά και με την συμπλήρωσή του θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα tablet!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΡΑ

 1. Στην Κλήρωση για την επιβράβευση όσων συμμετείχαν στη διαδικτυακή Έρευνα για την εξωσχολική εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη, που διοργανώνει η εταιρία «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΙΚΕ», στο εξής «Palmos Analysis» με Α.Φ.Μ. 998672532, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος μπορούν να λάβουν μέρος στην διαδικτυακή Έρευνα και στην συνεπακόλουθη Κλήρωση μόνο με την συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα και επιμέλεια, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του Δώρου.
 2. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της διοργανώτριας εταιρίας «Palmos Analysis», καθώς και οι σύζυγοι τους και οι συγγενείς τους, πρώτου και δευτέρου βαθμού.
 3. Στο χρονικό διάστημα από 12η Μαϊου 2017 έως και 19 Μαΐου 2017 θα διεξαχθεί διαδικτυακά Έρευνα σχετικά με την ιδιωτική εξωσχολική εκπαίδευση στην Θεσσαλονίκη και οι συμμετέχοντες, μετά την συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου της Έρευνας, θα αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση για την επιβράβευσή τους. Για τη συμμετοχή στην Κλήρωση, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στην διαδικτυακή Έρευνα μέσω του συνδέσμου http://palmosanalysis.com/ereyna-gonewn-frontistiria-thessaloniki/
 4. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου 2017 στα γραφεία της «Palmos Analysis» στη Θεσσαλονίκη. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) τυχεροί που θα κερδίσουν ως Δώρο από ένα tablet PC επιλογής της «Palmos Analysis». Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής από κάποιον νικητή των προτεινόμενων από την «Palmos Analysis» Δώρων (tablet PC), η «Palmos Analysis» δύναται να ακυρώσει το Δώρο. Η «Palmos Analysis» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί ο τυχερός κατά την χρήση του Δώρου. Ο νικητής του Δώρου θα το χρησιμοποιήσει με αποκλειστική ευθύνη του.
 5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές στην διαδικτυακή Έρευνα (έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει κατάλληλα και ολοκληρωμένα το ερωτηματολόγιο της Έρευνας, καθώς και τα στοιχεία επαφής τους – τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση email), καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ως άνω χρονικών ορίων διεξαγωγής της διαδικτυακής Έρευνας. Εφόσον, ο αύξων αριθμός συμμετοχής τους είναι μεταξύ των τριών (3) νικηφόρων στην Κλήρωση, κερδίζουν από ένα Δώρο (tablet PC).
 6. H «Palmos Analysis» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής της διαδικτυακής Έρευνας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την διαδικτυακή Έρευνα. Η «Palmos Analysis» διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στην Κλήρωση, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι απαντήσεις στη διαδικτυακή Έρευνα ή τα posts τους στην σελίδα της «Palmos Analysis» στο Facebook (https://www.facebook.com/PalmosAnalysis/) προσβάλλουν την εικόνα της «Palmos Analysis» ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο από τη σελίδα Facebook της «Palmos Analysis», με αντίστοιχη ενημέρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας διεξαγωγής της διαδικτυακής Έρευνας κάθε υποχρέωση της «Palmos Analysis» παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.
 7. Οι νικητές της Κλήρωσης θα ενημερωθούν μέσω επικοινωνίας στα στοιχεία επαφής που θα καταχωρήσουν οι ίδιοι στο πλαίσιο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου της διαδικτυακής Έρευνας. Στελέχη της «Palmos Analysis» θα επικοινωνήσουν με τους νικητές της Κλήρωσης. Αν οι νικητές της Κλήρωσης δεν ανταποκριθούν σε διάστημα εφτά (7) ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας με τα στελέχη της «Palmos Analysis», τα Δώρα μεταβιβάζονται στους επιλαχόντες ή ακυρώνονται.
 8. Οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή Έρευνα δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της «Palmos Analysis».
 9. Η συμμετοχή στην διαδικτυακή Έρευνα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η «Palmos Analysis» δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Έρευνας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Έρευνας. Περαιτέρω, η «Palmos Analysis» δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και τους όρους της διαδικτυακής Έρευνας και της συνεπακόλουθης Κλήρωσης και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της «Palmos Analysis».
 10. Η συμμετοχή στην διαδικτυακή Έρευνα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την «Palmos Analysis» αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας διαδικτυακής έρευνας.
 11. Οι συμμετέχοντες στην διαδικτυακή Έρευνα παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην «Palmos Analysis» για την προβολή της διαδικτυακής έρευνας ή/και των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η «Palmos Analysis» επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών της Κλήρωσης, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διαδικτυακή έρευνα ια διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην διαδικτυακή έρευνα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 12. Η συμμετοχή στην διαδικτυακή Έρευνα και στην συνεπακόλουθη Κλήρωση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της «Palmos Analysis». Περαιτέρω η συμμετοχή στην διαδικτυακή έρευνα προϋποθέτει την ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης συναίνεσης του συμμετέχοντα εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα και επιμέλεια σε αντίθετη περίπτωση.
 13. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στη διαδικτυακή έρευνα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://palmosanalysis.com/ereyna-gonewn-frontistiria-thessaloniki/
 14. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την διαδικτυακή Έρευνα και την συνεπακόλουθη κλήρωση που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.